ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η ΗΛΚΕ Ο.Ε. αναλαμβάνει την έκδοση των απαιτούμενων αδειών όπως:

  • Οικοδομική άδεια,
  • Άδεια μικρής κλίμακας εργασιών,
  • τακτοποίησης αυθαιρέτου,
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου (ΠΕΑ),
  • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας,
  • Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ),
  • Βεβαίωση Μηχανικού περί μη αυθαιρεσιών, κ.α.